กรมท่าฯเซ็นย้าย “ผอ.ท่าเบตง” อ้างเพื่อความเหมาะสม

หลังจากที่สายการบินนกแอร์ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางดอนเมือง-เบตงโดยไม่มีกำหนด หลังจากที่เปิดให้บริการแค่ 2 เที่ยวบินคือเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางเป็นประธานและเที่ยวบินคณะสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 14 มี.ค.และ18 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ภาคเอกชนเร่งหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

ล่าสุดปรากฏว่ามีหนังสือคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ให้ย้ายนางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ที่ไปช่วยราชการในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน โดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม พร้อมแต่งตั้งให้นางกรณิศ สุขการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการท่าอากาศยานนราธิวาส ไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง และแต่งตั้งโดยคำสั่งลงวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ลงนามโดยนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

 

สำหรับหนังสือคำสั่ง จากกรมการท่าอากาศยานมีทั้งหมด 3 ฉบับ คือ 1.คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 274/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ ด้วยพิจารณาเห็นเป็นการสมควรเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมท่าอากาศยาน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมท่าอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 1041/2564 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และให้นางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเลขที่333 ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน โดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

ฉบับที่ 2 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 275/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตามที่กรมท่าอากาศยานได้มีคำสั่งให้นางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ไปช่วยราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน นั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 1231/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และแต่งตั้งให้ นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 438 ท่าอากาศยานกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่อากาศยานนราธิวาส โดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

และฉบับที่3 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่277/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ตามที่กรมท่าอากาศยานได้ยกเลิกคำสั่งให้นางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเลขที่ 333 ไปช่วยราชการในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม และให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน โดยให้ขาดจากหน้าที่ตำแหน่งเดิมนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานเบตงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งให้ นางกรณิศ สุขการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 576 ท่าอากาศยานนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตงโดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy